Nieuws
- 08.10.2019

Nieuwe Vlaamse regering belooft wachtlijsten “zo snel mogelijk” terug te dringen

127 dagen na de verkiezingen is er een nieuwe Vlaamse regering. In het regeerakkoord kondigt ‘Jambon I’ onder meer aan het systeem van persoonsvolgende financiering te zullen evalueren en bijsturen, alsook budgettaire ruimte te zullen vrijmaken om het aantal wachtdossiers aan te pakken en de wachtlijsten zo snel mogelijk terug te dringen.

Hieronder vind je de belangrijkste krachtlijnen van het regeerakkoord met betrekking tot personen met een handicap.

  • De nieuwe Vlaamse regering erkent dat de invoering van persoonsvolgende financiering “enkele kinderziekten” met zich meebracht. Daarom zal ze het syteem tijdens deze regeerperiode evalueren en bijsturen. De regering wil dit bovendien “snel en efficiënt” doen, “zonder extra last voor de rechthebbenden”.
  • In 2020 wordt gestart met de uitbreiding van het systeem van persoonsvolgende financiering naar minderjarigen.
  • De nieuwe Vlaamse regering belooft budgettaire ruimte te zullen vrijmaken “om het aantal wachtdossiers aan te pakken” en spreekt de intentie uit om de wachtlijsten “zo snel mogelijk” terug te dringen. “In de eerste fase moeten de personen met zorgvragen uit prioriteitengroep 1 het voorspelbare perspectief krijgen dat hun aanvraag uiterlijk binnen een bepaalde termijn na registratie een budget tot gevolg heeft.” Bovendien zullen de zorgvragen binnen prioriteitengroep 3 worden geëvalueerd, “zodat een beter beeld kan gevormd worden van de effectieve noden binnen deze groep”.
  • Overal in Vlaanderen moeten mensen met een gelijke zorgzwaarte in de toekomst ook een gelijke ondersteuning krijgen.
  • De aanvraag- en toeleidingsprocedure voor een persoonsvolgend budget wordt eenvoudiger. “Het proces van ‘ondersteuningsvraag – ondersteuningsplan – ondersteuning’ wordt één keten. Ondersteuningsplannen moeten vlot kunnen worden bijgestuurd in functie van gewijzigde noden.” En de diensten ondersteuningsplan zullen “als enige neutrale kernactoren” worden gefinancierd om de nodige begeleiding te voorzien”.
  • De zorg en ondersteuning van vergunde zorgaanbiedes moet voortaan “op een transparante wijze worden toegelicht aan de budgethouders”. En de budgethouder heeft ook recht op “een transparante weergave van de kosten die een vergunde zorgaanbieder aanrekent voor zorg- en ondersteuningsfuncties” die met een persoonsvolgend budget worden betaald.
  • Er komt een studie naar “de haalbaarheid van de invoering van BelRAI als inschalingsinstrument voor personen met een handicap”. 
  • Tot slot moet het in de toekomst mogelijk worden om “meer beleidsmatig te anticiperen op basis van gegevensstromen”. Concreet zullen data zoals het aantal leerlingen met een handicap in het gewoon en buitengewoon onderwijs dat uitstroomt, worden gebruikt “om proactief noden in te schatten”. “Het effect van de overgang van minderjarigheid naar meerjarigheid op de toegang tot handicapspecifieke ondersteuning krijgt hierdoor de vereiste aandacht en laat een aangepast proactief beleid toe”, sluit de nieuwe Vlaamse regering het hoofdstuk in het regeerakkoord over personen met een handicap af.

 

Op dit moment ontbreken nog concrete cijfers over de budgettaire ruimte om de wachtlijsten voor een persoonsvolgend budget op te lossen. De bevoegde minister Wouter Beke liet alleen noteren dat het totaalbudget voor Welzijn met 550 miljoen stijgt. Iets minder dan de helft van dit bedrag - of 270 miljoen euro - zou volgens "betrouwbare bronnen" van het persagentschap Belga naar de wachtlijsten gaan.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.